Reguliersgracht

Reguliersgracht richting Prinsengracht
links Keizersgracht richting Amstel
achterwaarts Reguliersgracht richting Thorbeckeplein