Raamgracht kruising Kloveniersburgwal

Rusland richting Oudezijds Achterburgwal
links Kloveniersburgwal richting Amstel
achterwaarts Raamgracht richting Zwanenburgwal